Vedtægter & ordensregler

For ordensregler – klik her.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN AVLSKOVPARKEN

Download vedtægterne – klik her.

§ 1 NAVN

Foreningens navn er grundejerforeningen Avlskovparken og omfatter samtlige parceller, som er nævnt i
lokal plan nr. 14-217 for området. Dog med undtagelse af matr. nr. 3H samt den del af matr. nr. 6, der
ligger syd for områdets hovedsti, og som skal have offentlig adgang.
Foreningens hjemsted er Odense kommune.

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser såvel udadtil overfor myndighederne,
som indadtil i det indbyrdes forhold. Foreningen administrer en fællesantenneordning og sikrer den
nødvendige vedligeholdelse af fællesområdeme. Såfremt der er ønske herom, administrerer foreningen en
eventuel anvendelse af de grønne områder.

Foreningen har desuden til formål at administrere vejvedligeholdelse af alle stikveje, hvortil parceller, som
er nævnt i lokalplan nr. 14-217, har adgang. Til det formål afsattes der i hvert foreningsår et beløb pr.
husstand, der fastsættes på den årlige generalforsamling. Beløbet indsættes på en særlig konto og kan ikke
anvendes til andre formål.

Et vedligeholdelsesarbejde kan kun iværksættes, såfremt bestyrelsen i samarbejde med Odense kommune
har udarbejdet en oversigt over arbejdets omfang og pris.

Foreningen har desuden til formål at sikre et godt miljø for områdets beboere. Det gøres bl. a. ved, at
bestyrelsen holder sig orienteret om eventuelle nye miljø -påvirkninger i form af nye
industrivirksomheder, motorsportsanlæg, vejanlæg m.v., der måtte etablere sig i nærliggende
erhvervsområder eller andre steder 1-3 km fra Herluf TrollesVej.

Foreningens bestyrelse kan udfærdige et ordensreglement.

Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med simpelt flertal, træder i kraft fra det
tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.

Bestyrelsen skal administrere de midler, der ud over midlerne til vejvedligeholdelses-kontoen indbetales af
medlemmerne til de af generalforsamlingen øvrige vedtagne formål.

§ 3 MEDLEMMER

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af have-/boliggrunde, der er udstykket af
Avlskovgård (jvf. pgf. 1).

§ 4 MEDLEMMERNES FORPLIGTIGELSER

Ethvert medlem er uden videre undergivet foreningens vedtægter, som de til enhver tid er lovligt
vedtagne på foreningens generalforsamling.

For grundejerforeningens forpligtelser hæfter foreningens medlemmer indbyrdes pro rate overfor
foreningen, således at foreningens kreditorer ikke kan rette krav mod det enkelte medlem.

Stk. 2. Et medlem kan ikke på noget tidspunkt – ej heller ved salg af ejendom – gøre krav på udbetaling af
sin andel af foreningens formue – ligesom andel i denne formue ikke kan gøres til genstand for handel,
Pantsætning eller anden overdragelse.

§ 5 BESTYRELSE

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som er valgt på
generalforsamlingen.

Stk 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk 3. Bestyrelsens medlemmer er ulønnede men kontingentfri. Kontingentfriheden skal dække
bestyrelsesmedlemmernes udgifter til forplejning ved bestyrelsesmøder, brug af egen telefon og internet,
kørsel i egen bil inden for Odense, fritagelse fra arbejde i forbindelse med møder med parter uden for
foreningen, mindre printjobs, samt andre mindre udgifter, som er vanskelige at dokumentere.

Stk 4. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår på de ordinære generalforsamlinger
som følger.
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem på lige årstal. Næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige
årstal. Første gang foretages der lodtrækning mellem de 3 menige bestyrelsesmedlemmer om, hvem der
først skal afgå. Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen. Formand og kasserer kan ikke afgå samtidig.

Stk 5. Bestyrelsen har den daglige ledelse af alle foreningens anliggender. Foreningen tegnes af
formanden eller i dennes fravær af næstformanden sammen med en af bestyrelsens øvrige medlemmer.
Optagelse af lån eller køb og salg af fast ejendom kan dog kun foretages af generalforsamlingen.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsesmøde afholdes
så ofte, som formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter
begæring herom. Afgørelse indenfor bestyrelsen traffes ved simpel stemmeflertal.

Stk 7. Bestyrelsen foranlediger, at der føres en beslutningsprotokol, hvori indføres de af bestyrelsen og
generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.

Stk 8. Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende
bestyrelsesmøder, må udtræde af bestyrelsen, såfremt et simpelt flertal blandt medlemmerne af
bestyrelsen kræver det.
Suppleanten for ham/hende indtræder da i stedet for.

Stk 9. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er
tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende
generalforsamling.

Stk. 10. Bestyrelsen afholder 1 gang om året licitation over vedligeholdelsen af området. Dog kan
bestyrelsen i stedet forlænge den bestående vedligeholdelsesopgave med 1 år efter forhandling med
vedkommende, der har vedligeholdelsen, om eventuelle dokumenterede prisændringer.

§ 6 GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, nemlig i marts måned. Den indkaldes af
bestyrelsen med 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i
medlemsprotokollen anførte adresse.

Stk. 3. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med
indkaldelsen.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den
ordinære, afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/4 af foreningens
medlemmer – der ikke er i restance til foreningen – til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring
med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Når sådan begæring er indgivet
til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes med 4 ugers varsel efter denne modtagelse.

Stk. 5. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling
indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

Stk. 6. Den endelige dagsorden med samtlige rettidigt indkomne forslag til behandling på
generalforsamlingen skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage før dennes afholdelse.

Stk 7. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal vare
bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 8. Stemmeafgivningen finder sted ved håndsoprækning, eller såfremt et medlem ønsker det, skriftligt.

Stk. 9. Adgang til og stemmeret på foreningens generalforsamling er betinget af, at medlemmet ikke er i
restance med kontingent eller anden forfalden betaling til foreningen senest 8 dage for
generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 10. Alle beboere, som er omfattet af grundejerforeningens vedtægter, har møde- og udtaleret på
generalforsamlingen. Der kan dog kun afgives 1 stemme for hvert husnummer/parcel, og der kan kun
afgives stemme ved personligt fremmøde. Det påhviler den siddende bestyrelse at afklare, hvem der
repræsenterer de anførte husstande ved stemmeafgivningen.

Stk 11. Alle generalforsamlinger afholdes i Odense.

Stk 12. Dagsorden til de ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab med revisionspåtegning for det forløbne år.
4. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for disse.
7. Fastlæggelse af budget og kontingent for indeværende regnskabsår.
8. Eventuelt.

Under eventuelt kan forslag ikke komme til afstemning. Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres
ved simpelt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede.

Stk 13. Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter eller deklaration
for udstykningen Avlskovparken, fordres, at mindst 3/4 af foreningens medlemmer er repræsenteret på
generalforsamlingen, og at beslutningerne vedtages af mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Stk. 14. Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret, men forslaget i øvrigt vedtaget, indkaldes
inden 5 uger med sædvanligt varsel til en ny generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset antallet
af fremmødte. Vedtægtsændringer afgøres da ved almindeligt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede.

Stk. 15. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i foreningens beslutningsprotokol og
underskrives af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.

§ 7 KONTINGENT

Stk 1. Det årlige kontingent til dækning af foreningens udgifter som betales af hvert medlem for hvert
husnummer/parcel, pågældende er ejer af, er det af generalforsamlingen til enhver tid fastsatte beløb.

Stk 2. Det årlige kontingent betales forud i halvårlige rater pr. 1. maj og 1. november.

Stk 3. Opkrævning af kontingent foregår via PBS.

Stk 4. Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad
retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at betale det
forfaldne beløb. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der
endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen, svarende til 20% af restancen.

Stk 5. Medlemmer, der overdrager deres ejendom i løbet af foreningens regnskabsår, og som derved
ophører med at være medlemmer, har intet krav på tilbagebetaling af medlemskontingentet.

§ 8 EJERSKIFTE

Ved ejerskifte hæfter den tidligere ejer af et husnummer solidarisk med den nye ejer for eventuelle
restancer til foreningen samt for løbende ydelser og foreningens øvrige forpligtelser, indtil ejerskiftet er
anmeldt skriftligt over for foreningens kasserer.

§ 9 MEDLEMSKARTOTEK

Foreningens kasserer fører et medlemskartotek, der indeholder oplysninger om medlemmernes navne og
adresser. Medlemmerne opgiver ved indmeldelse deres bopæl og er forpligtet til at meddele kassereren
enhver adresseforandring.

§ 10 REGNSKAB

Foreningens regnskab følger kalenderåret, første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og indtil
31.december. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 15. februar og skal af disse være revideret
såvel talmæssigt. som kritisk så betids, at årsregnskabet med revisionspåtegning samt forslag til budget kan
udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.
Foreningens regnskab revideres af 2 af den ordinære generalforsamling valgte revisorer.

§ 11 FORENINGENS FORMUE

Medlemmernes indbetalinger foretages til foreningens konto i pengeinstitut. Udbetalinger fra foreningens
konto kan alene foretages af det bestyrelsesmedlem, der er udpeget af bestyrelsen til at kunne disponere
over foreningens midler (kasseren) via elektroniske medier som f.eks. netbank. Ved kasserens fravær kan
bestyrelsen i forening udpege et andet bestyrelsesmedlem som substitut for kasseren.

§ 12 FORENINGENS OPLØSNING

Foreningen kan i henhold til deklaration for Avlskovparken ikke opløses og medlemmerne kan ikke
udtræde af denne, alene bortset fra ejerskifte, hvor den nye ejer er forpligtet til at indtræde i den tidligere
ejers sted.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 4. juni 1984.
Ændringer af paragraf 5 stk.4 og paragraf 7 stk. l vedtaget den 15. april 1985.
Ændring af paragraf 1 er vedtaget den 7. maj 1987.
Tilføjelser til paragraf 2, 5 og 7 er vedtaget den 1. maj 1989.
Tilføjelse til formålsparagraffen vedtaget den 21. april 1993.
Tilføjelse til formålsparagraffen vedtaget den 3. maj 1995.
Tilføjelse til paragraf 7 er vedtaget den 9. maj 1996.
Omformulering af paragraf 7, stk. 2 og 3 vedtaget den 5. marts 2008.
Ændring af paragraf 5 stk. 3 er vedtaget 22. april 2009.
Ændring af paragraf 11 er vedtaget den 24. april 2014.
Odense, den 6. august 2014
P. f. v.
Lars Holm, formand


 

Ordensreglement for Grundejerforeningen Avlskovparken

Download ordensreglerne – klik her.

  • Generalforsamlingen i 2019 besluttede ændring af reglerne for brug af støjende maskiner.
  • Generalforsamlingen i 2017 drøftede og vedtog foreningens ordensreglement på
    baggrund af et forslag om opdatering af reglerne, der senest blev vedtaget i
    1997.

Det understreges, at en henstilling ikke er et forbud.

Det er den årlige generalforsamling, der fastlægger eventuelle bindende regler.

Egen grund

1. Ubebyggede grunde og haver til ubeboede huse skal være renholdte så de
ikke er til gene for beboerne i nærheden.
Renholdelsen, det være sig jordbehandling, græsslåning eller kemisk
ukrudtbekæmpelse, skal ske så betids, at spredning af frø ikke finder sted.
Behandlingstidspunktet skal være senest I. maj og l. september. Hvis ikke dette
overholdes lader foreningen slåning og renholdelse foretage for ejerens regning.
Omkostningerne herved inddrives efter samme regler som kontingentrestancer,
incl. administrationstillæg, jvf. vedtægternes § 7.

2. Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted.

3. Der må ikke anbringes antenner el paraboler på tage eller grund eller
andet sted udendørs.

4. Hegn må i skel mod vej, sti og fælles opholdsarealer kun etableres som
levende hegn, plantet mindst 30 cm indenfor skel. Ejeren af grunden har den
fulde vedligeholdelse af disse hegn, medens hegn mod nabogrunde vedligeholdes
i henhold til hegnslovens bestemmelser om fælleshegn.

5. Snerydnings- og glatførerbekæmpelsespligtelser for den enkelte grundejer alle
dage kl. 7-22:
– fortove og sti ud for ejendommen,
– ud til midten af kørebanen,
– indgange og trapper,
– adgangen til postkasser, affaldsbeholdere og pladsen omkring disse.2

6. Det er forbudt at lede vaskevand fra vask af affaldscontaineren til
regnvandskloakken.

7. Det henstilles, at anvendelse af støjende maskiner ( motordrevne
græsslåmaskiner, div. hobbymaskiner, vinkelslibere, hækklippere, havefræsere og
lign.) udendørs i weekenden, henlægges til tidsrummene:

Lørdage, søn- og helligdage kl. 10-18. Henstillingen gælder i perioden 1. maj til 15. september.

7.a. Det henstilles ikke at anvende støjende maskiner udendørs i juni-juli-august fra 12.00-14.00.

 Henstillingerne har til formål at sikre lidt fred og ro i de ovenfor anførte tidsrum.

8. Angående husdyr henvises til Odense Kommunes bestemmelser og Fyns Politi´s ordens bekendtgørelse

9. Afbrænding af haveaffald er forbudt.
Haveaffald kan i stedet anbringes i en kompostbunke/beholder eller afleveres på
genbrugsstationen.

10. Havebassiner:
Det henstilles, at der træffes effektive foranstaltninger mod drukne-ulykker med børn
og husdyr, der kommer ind i haver med svømmebassiner og havedamme af
forskellig størrelse. Der bør etableres hegning omkring bassinerne og/eller ske
aflåsning af haven.
De flytbare soppe-bassiner er farlige, når kanterne kan bukkes ned.3

Fælles arealer/grønne områder.

1. Renholdelse af stier med fliser og græskanter langs disse foretages af ejeren af
de parceller, der støder ud til stierne.

2. Grønne områder og legepladser-boldbaner vedligeholdes af foreningen. Det
henstilles til den enkelte grundejer at undlade at foretage vedligeholdelse af
græsarealerne, samt at undlade plantning, beskæring og lignende i fællesarealerne i
strid med den vedtagne handlingsplan for beplantnings- og vedligeholdelse for hvert
kalenderår.

3. Det henstilles at undlade at foretage anlægsarbejder f.eks. p-pladser, opstille
postkasser og lign. uden forudgående accept fra bestyrelsen.

4. Det er forbudt at slå græs i rabatten langs Herluf Trolles Vej.

5. Det er forbudt, at smide affald i form af grene og lignende på kommunens
grønne arealer på den sydlige side af hovedstien. Grundejere eller foreningen
risikerer at må betale for oprydningen. Forbudet gælder også fælles-arealerne.

Veje og trafik.

1. Renholdelse af stikveje og vænger, herunder græsslåning af
græskanterne/rabatterne langs grundene og snerydning af vænger og p-pladser,
foretages af de ejere, hvis grunde støder ud til disse arealer.
De flisebelagte stier mellem flere grunde skal vedligeholdes i fællesskab. Det
foreslås, at man f.eks. aftaler, at snerydning i lige uger foretages af huset med det
laveste husnummer, mens det i ulige uger foretages af huset med det højeste
nummer.

2. Det henstilles, at den enkelte grundejer foretager ukrudtbekæmpelse langs
kantstenene, således, at ukrudt ikke vokser igennem og ødelægger asfalten. Det
bemærkes, at der ikke længere foretages sprøjtning med kemiske midler på
vendepladserne. Den enkelte grundejer bedes undlade sprøjtning med kemiske
midler, da overskydende giftstof løber til Lindved Å.

3. Motor- og knallertkørsel på de interne grusstier må ikke finde sted. Ej heller
ridning.

4. Parkering på græs-rabatterne langs stamvejen (fra bumpet) må ikke finde sted.

5. Der må maksimalt køres med en hastighed af 50 km/t i hele området.4

6. Påhængsredskaber, frakoblede påhængs- og sættevogne, havarerede eller
ubrugbare køretøjer eller lignende samt campingvogne må ikke parkeres ud over 12
timer. Biler, lastbiler, busser og lignende med en totalvægt på over 3500 kg, samt
påhængskøretøjer må ikke være parkeret i tidsrummet mellem kl 19.00 og kl 07.00.
Parkering på vendepladserne er forbudt.

7. Det henstilles, at de anlagte p-pladser kun anvendes til gæsteparkering