Vedtægter & ordensregler

For ordensregler – klik her.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN AVLSKOVPARKEN

opdateret 11.4.2023

Download vedtægterne – klik her.

§ 1 NAVN

Foreningens navn er grundejerforeningen Avlskovparken og omfatter samtlige parceller, som er nævnt i lokal plan nr. 14-217 for området.

Dog med undtagelse af matr. nr. 3H samt den del af matr. nr. 6, der ligger syd for områdets hovedsti, og som skal have offentlig adgang.
Foreningens hjemsted er Odense kommune.

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser såvel udadtil overfor myndighederne, som indadtil i det indbyrdes forhold. Foreningen sikrer den nødvendige vedligeholdelse af fællesområdeme. Såfremt der er ønske herom, administrerer foreningen en eventuel anvendelse af de grønne områder.

Foreningen har desuden til formål at administrere vejvedligeholdelse af alle stikveje, hvortil parceller, som er nævnt i lokalplan nr. 14-217, har adgang. Til det formål afsattes der i hvert foreningsår et beløb pr. husstand, der fastsættes på den årlige generalforsamling. Beløbet indsættes på en særlig konto og kan ikke anvendes til andre formål.

Et vedligeholdelsesarbejde kan kun iværksættes, såfremt bestyrelsen i samarbejde med Odense kommune har udarbejdet en oversigt over arbejdets omfang og pris.

Foreningen har desuden til formål at sikre et godt miljø for områdets beboere. Det gøres bl. a. ved, at bestyrelsen holder sig orienteret om eventuelle nye miljø -påvirkninger i form af nye industrivirksomheder, motorsportsanlæg, vejanlæg m.v., der måtte etablere sig i nærliggende
erhvervsområder eller andre steder 1-3 km fra Herluf Trolles Vej.

Foreningens bestyrelse kan udfærdige et ordensreglement.

Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med simpelt flertal, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.

Bestyrelsen skal administrere de midler, der ud over midlerne til vejvedligeholdelses-kontoen indbetales af medlemmerne til de af generalforsamlingen øvrige vedtagne formål.

§ 3 MEDLEMMER

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af have-/boliggrunde, der er udstykket af Avlskovgård (jvf. pgf. 1).

§ 4 MEDLEMMERNES FORPLIGTIGELSER

Ethvert medlem er uden videre undergivet foreningens vedtægter, som de til enhver tid er lovligt vedtagne på foreningens generalforsamling.

For grundejerforeningens forpligtelser hæfter foreningens medlemmer indbyrdes pro rate overfor foreningen, således at foreningens kreditorer ikke kan rette krav mod det enkelte medlem.

Stk. 2. Et medlem kan ikke på noget tidspunkt – ej heller ved salg af ejendom – gøre krav på udbetaling af sin andel af foreningens formue – ligesom andel i denne formue ikke kan gøres til genstand for handel, pantsætning eller anden overdragelse.

§ 5 BESTYRELSE

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som er valgt på generalforsamlingen.

Stk 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk 3. Bestyrelsens medlemmer er ulønnede men kontingentfri. Kontingentfriheden skal dække bestyrelsesmedlemmernes udgifter til forplejning ved bestyrelsesmøder, brug af egen telefon og internet, kørsel i egen bil inden for Odense, fritagelse fra arbejde i forbindelse med møder med parter uden for foreningen, mindre printjobs, samt andre mindre udgifter, som er vanskelige at dokumentere.

Stk 4. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår på de ordinære generalforsamlinger som følger.
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem på lige årstal. Næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal.

Første gang foretages der lodtrækning mellem de 3 menige bestyrelsesmedlemmer om, hvem der først skal afgå.

Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen. Formand og kasserer kan ikke afgå samtidig.

Stk 5. Bestyrelsen har den daglige ledelse af alle foreningens anliggender. Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden sammen med en af bestyrelsens øvrige medlemmer.
Optagelse af lån eller køb og salg af fast ejendom kan dog kun foretages af generalforsamlingen.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. Afgørelse indenfor bestyrelsen traffes ved simpel stemmeflertal.

Stk 7. Bestyrelsen foranlediger, at der føres en beslutningsprotokol, hvori indføres de af bestyrelsen og generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Stk 8. Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må udtræde af bestyrelsen, såfremt et simpelt flertal blandt medlemmerne af bestyrelsen kræver det.
Suppleanten for ham/hende indtræder da i stedet for.

Stk 9. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 10. Bestyrelsen afholder 1 gang om året licitation over vedligeholdelsen af området. Dog kan bestyrelsen i stedet forlænge den bestående vedligeholdelsesopgave med 1 år efter forhandling med vedkommende, der har vedligeholdelsen, om eventuelle dokumenterede prisændringer.

§ 6 GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, nemlig i marts måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

Stk. 3. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/4 af foreningens
medlemmer – der ikke er i restance til foreningen – til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes med 4 ugers varsel efter denne modtagelse.

Stk. 5. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

Stk. 6. Den endelige dagsorden med samtlige rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage før dennes afholdelse.

Stk 7. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal vare bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 8. Stemmeafgivningen finder sted ved håndsoprækning, eller såfremt et medlem ønsker det, skriftligt.

Stk. 9. Adgang til og stemmeret på foreningens generalforsamling er betinget af, at medlemmet ikke er i restance med kontingent eller anden forfalden betaling til foreningen senest 8 dage for generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 10. Alle beboere, som er omfattet af grundejerforeningens vedtægter, har møde- og udtaleret på generalforsamlingen. Der kan dog kun afgives 1 stemme for hvert husnummer/parcel, og der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde. Det påhviler den siddende bestyrelse at afklare, hvem der repræsenterer de anførte husstande ved stemmeafgivningen.

Stk 11. Alle generalforsamlinger afholdes i Odense.

Stk 12. Dagsorden til de ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab med revisionspåtegning for det forløbne år.
4. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for disse.
7. Fastlæggelse af budget og kontingent for indeværende regnskabsår.
8. Eventuelt.

Under eventuelt kan forslag ikke komme til afstemning. Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede.

Stk 13. Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter eller deklaration for udstykningen Avlskovparken, fordres, at mindst 3/4 af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningerne vedtages af mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Stk. 14. Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret, men forslaget i øvrigt vedtaget, indkaldes inden 5 uger med sædvanligt varsel til en ny generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Vedtægtsændringer afgøres da ved almindeligt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede.

Stk. 15. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i foreningens beslutningsprotokol og underskrives af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.

§ 7 KONTINGENT

Stk 1. Det årlige kontingent til dækning af foreningens udgifter som betales af hvert medlem for hvert husnummer/parcel, pågældende er ejer af, er det af generalforsamlingen til enhver tid fastsatte beløb.

Stk 2. Det årlige kontingent betales forud i halvårlige rater pr. 1. maj og 1. november.

Stk 3. Opkrævning af kontingent foregår via PBS.

Stk 4. Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at betale det forfaldne beløb. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen, svarende til 20% af restancen.

Stk 5. Medlemmer, der overdrager deres ejendom i løbet af foreningens regnskabsår, og som derved ophører med at være medlemmer, har intet krav på tilbagebetaling af medlemskontingentet.

§ 8 EJERSKIFTE

Ved ejerskifte hæfter den tidligere ejer af et husnummer solidarisk med den nye ejer for eventuelle restancer til foreningen samt for løbende ydelser og foreningens øvrige forpligtelser, indtil ejerskiftet er anmeldt skriftligt over for foreningens kasserer.

§ 9 MEDLEMSKARTOTEK

Foreningens kasserer fører et medlemskartotek, der indeholder oplysninger om medlemmernes navne og adresser. Medlemmerne opgiver ved indmeldelse deres bopæl og er forpligtet til at meddele kassereren enhver adresseforandring.

§ 10 REGNSKAB

Foreningens regnskab følger kalenderåret, første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og indtil 31.december. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 15. februar og skal af disse være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at årsregnskabet med revisionspåtegning samt forslag til budget kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.
Foreningens regnskab revideres af 2 af den ordinære generalforsamling valgte revisorer.

§ 11 FORENINGENS FORMUE

Medlemmernes indbetalinger foretages til foreningens konto i pengeinstitut. Udbetalinger fra foreningens konto kan alene foretages af det bestyrelsesmedlem, der er udpeget af bestyrelsen til at kunne disponere over foreningens midler (kasseren) via elektroniske medier som f.eks. netbank. Ved kasserens fravær kan bestyrelsen i forening udpege et andet bestyrelsesmedlem som substitut for kasseren.

§ 12 FORENINGENS OPLØSNING

Foreningen kan i henhold til deklaration for Avlskovparken ikke opløses og medlemmerne kan ikke udtræde af denne, alene bortset fra ejerskifte, hvor den nye ejer er forpligtet til at indtræde i den tidligere ejers sted.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 4. juni 1984.

 • Ændringer af paragraf 5 stk.4 og paragraf 7 stk. l vedtaget den 15. april 1985.
 • Ændring af paragraf 1 er vedtaget den 7. maj 1987.
 • Tilføjelser til paragraf 2, 5 og 7 er vedtaget den 1. maj 1989.
 • Tilføjelse til formålsparagraffen vedtaget den 21. april 1993.
 • Tilføjelse til formålsparagraffen vedtaget den 3. maj 1995.
 • Tilføjelse til paragraf 7 er vedtaget den 9. maj 1996.
 • Omformulering af paragraf 7, stk. 2 og 3 vedtaget den 5. marts 2008.
 • Ændring af paragraf 5 stk. 3 er vedtaget 22. april 2009.
 • Ændring af paragraf 11 er vedtaget den 24. april 2014.
 • Ændring af §2 vedtaget den 11.4.2023

 

Ordensreglement for Grundejerforeningen Avlskovparken

Download ordensreglerne – klik her.

 • Generalforsamlingen i 2019 besluttede ændring af reglerne for brug af støjende maskiner.
 • Generalforsamlingen i 2017 drøftede og vedtog foreningens ordensreglement på
  baggrund af et forslag om opdatering af reglerne, der senest blev vedtaget i
  1997.

Det understreges, at en henstilling ikke er et forbud.

Det er den årlige generalforsamling, der fastlægger eventuelle bindende regler.

Egen grund

1. Ubebyggede grunde og haver til ubeboede huse skal være renholdte så de
ikke er til gene for beboerne i nærheden.
Renholdelsen, det være sig jordbehandling, græsslåning eller kemisk ukrudtbekæmpelse, skal ske så betids, at spredning af frø ikke finder sted.
Behandlingstidspunktet skal være senest 1. maj og 1. september. Hvis ikke dette overholdes lader foreningen slåning og renholdelse foretage for ejerens regning.
Omkostningerne herved inddrives efter samme regler som kontingentrestancer, incl. administrationstillæg, jvf. vedtægternes § 7.

2. Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted.

3. Der må ikke anbringes antenner el paraboler på tage eller grund eller
andet sted udendørs.

4. Hegn må i skel mod vej, sti og fælles opholdsarealer kun etableres som
levende hegn, plantet mindst 30 cm indenfor skel. Ejeren af grunden har den fulde vedligeholdelse af disse hegn, medens hegn mod nabogrunde vedligeholdes i henhold til hegnslovens bestemmelser om fælleshegn.

5. Snerydnings- og glatførerbekæmpelsespligtelser for den enkelte grundejer alle dage kl. 7-22:
– fortove og sti ud for ejendommen,
– ud til midten af kørebanen,
– indgange og trapper,
– adgangen til postkasser, affaldsbeholdere og pladsen omkring disse.

6. Det er forbudt at lede vaskevand fra vask af affaldscontaineren til
regnvandskloakken.

7. Det henstilles, at anvendelse af støjende maskiner ( motordrevne
græsslåmaskiner, div. hobbymaskiner, vinkelslibere, hækklippere, havefræsere og lign.) udendørs i weekenden, henlægges til tidsrummene:

Lørdage, søn- og helligdage kl. 10-18. Henstillingen gælder i perioden 1. maj til 15. september.

7.a. Det henstilles ikke at anvende støjende maskiner udendørs i juni-juli-august fra 12.00-14.00.

 Henstillingerne har til formål at sikre lidt fred og ro i de ovenfor anførte tidsrum.

8. Angående husdyr henvises til Odense Kommunes bestemmelser og Fyns Politi´s ordens bekendtgørelse

9. Afbrænding af haveaffald er forbudt.
Haveaffald kan i stedet anbringes i en kompostbunke/beholder eller afleveres på genbrugsstationen.

10. Havebassiner:
Det henstilles, at der træffes effektive foranstaltninger mod drukne-ulykker med børn og husdyr, der kommer ind i haver med svømmebassiner og havedamme af forskellig størrelse. Der bør etableres hegning omkring bassinerne og/eller ske aflåsning af haven.
De flytbare soppe-bassiner er farlige, når kanterne kan bukkes ned.

Fælles arealer/grønne områder.

1. Renholdelse af stier med fliser og græskanter langs disse foretages af ejeren af de parceller, der støder ud til stierne.

2. Grønne områder og legepladser-boldbaner vedligeholdes af foreningen. Det henstilles til den enkelte grundejer at undlade at foretage vedligeholdelse af græsarealerne, samt at undlade plantning, beskæring og lignende i fællesarealerne i strid med den vedtagne handlingsplan for beplantnings- og vedligeholdelse for hvert kalenderår.

3. Det henstilles at undlade at foretage anlægsarbejder f.eks. p-pladser, opstille postkasser og lign. uden forudgående accept fra bestyrelsen.

4. Det er forbudt at slå græs i rabatten langs Herluf Trolles Vej.

5. Det er forbudt, at smide affald i form af grene og lignende på kommunens
grønne arealer på den sydlige side af hovedstien. Grundejere eller foreningen risikerer at må betale for oprydningen. Forbudet gælder også fælles-arealerne.

Veje og trafik.

1. Renholdelse af stikveje og vænger, herunder græsslåning af græskanterne/rabatterne langs grundene og snerydning af vænger og p-pladser, foretages af de ejere, hvis grunde støder ud til disse arealer.
De flisebelagte stier mellem flere grunde skal vedligeholdes i fællesskab. Det foreslås, at man f.eks. aftaler, at snerydning i lige uger foretages af huset med det laveste husnummer, mens det i ulige uger foretages af huset med det højeste nummer.

2. Det henstilles, at den enkelte grundejer foretager ukrudtbekæmpelse langs kantstenene, således, at ukrudt ikke vokser igennem og ødelægger asfalten. Det bemærkes, at der ikke længere foretages sprøjtning med kemiske midler på vendepladserne. Den enkelte grundejer bedes undlade sprøjtning med kemiske midler, da overskydende giftstof løber til Lindved Å.

3. Motor- og knallertkørsel på de interne grusstier må ikke finde sted. Ej heller ridning.

4. Parkering på græs-rabatterne langs stamvejen (fra bumpet) må ikke finde sted.

5. Der må maksimalt køres med en hastighed af 50 km/t i hele området.

6. Påhængsredskaber, frakoblede påhængs- og sættevogne, havarerede eller ubrugbare køretøjer eller lignende samt campingvogne må ikke parkeres ud over 12 timer. Biler, lastbiler, busser og lignende med en totalvægt på over 3500 kg, samt påhængskøretøjer må ikke være parkeret i tidsrummet mellem kl 19.00 og kl 07.00.
Parkering på vendepladserne er forbudt.

7. Det henstilles, at de anlagte p-pladser kun anvendes til gæsteparkering